AAN- EN AFMELDEN:

 • Aanmeldingen en annuleringen altijd schriftelijk: Aanmeldingen dienen schriftelijk te worden gedaan (per brief of e-mail), bij voorkeur via ons eigen inschrijfformulier op de website.
 • Aanmelden kan tot vijf werkdagen voor aanvang van de markt. Daarna is het alleen mogelijkheid om deel te nemen aan de markt door “mee te lopen”. Dat wil zeggen dat wij niet kunnen garanderen dat er plaats voor je is.
 • Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging van onze kant en jouw borgstorting.

ANNULEREN:

 • De (volledige) betalingsverplichting vervalt alleen wanneer je de markt op tijd en schriftelijk annuleert en deze middels een schriftelijke bevestiging van onze kant is bekrachtigd.
 • Annuleren is gratis tot vijftien dagen voor aanvang van de markt.
 • Annuleren in de periode veertien tot zes dagen voor de marktdag kost 50% van het standgeld.
 • Annuleren tot vijf dagen voor de marktdag, je betaalt 100% van het standgeld.

BETALINGEN:

 • Na jouw boeking ontvang je binnen een week een bevestiging met daarin het verzoek een borg te storten van € 50,= op rekening IBAN NL44 TRIO 0198 1014 73 t.n.v. Edith Hartog te Andijk. Vermeld bij deze storting je klantnummer. De borg blijft staan tot de laatste geboekte markt waarna deze wordt verrekend met het standgeld.
 • NIET GEBORGDE BOEKINGEN HOEVEN NIET PERSE TE WORDEN VERWERKT BIJ DE INDELING VAN DE MARKT. GEEN BORG = GEEN GEGARANDEERDE PLAATS!
 • Wij versturen geen facturen. Uitsluitend op de markt ontvang je een kwitantie voor het betaalde standgeld.
 • De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. Je neemt deel aan de markten op eigen risico. Daarnaast kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.

VOOR AANVANG VAN DE MARKT:

 • Ambulante handelaren (commerciële handelaren) moeten beschikken over een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Alle deelnemers moeten een geldige (markt)WA verzekering hebben lopen.
 • Deze documenten moet je bij je te hebben zodat zij overlegbaar zijn tijdens de markt.
 • Elke deelnemer is tijdens de markten uiterlijk een uur voor aanvang van de markt aanwezig.
 • Kramen die zonder tegenbericht van de huurder leeg blijven vervallen aan de organisatie. Alle eventueel komende markten worden geannuleerd en de deelnemer wordt uitgesloten van verdere deelname. De betaalde borg wordt verrekend met het verschuldigde standgeld.
 • Het is niet toegestaan om plaatsen en/of kramen door te verkopen, verhuren of verpachten aan andere deelnemers.
 • Het is doorgaans niet mogelijk je auto achter de kraam te parkeren. Na het lossen bij uw kraam moet de auto een uur voor aanvang van de markt van het marktterrein weg zijn.

TIJDENS HET INRICHTEN VAN DE KRAAM:

 • Houd de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s of zorg dat je lostijd zo kort mogelijk is.
 • Het artikel waarmee je inschrijft is gelijk aan het artikel wat je op de markt aanbiedt.
 • Wanneer je een stroomvoorziening wenst moet je dit zelf regelen.

TIJDENS DE MARKT:

 • Aanwijzingen van de organisatie moeten stipt en onmiddellijk worden opgevolgd. Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds betaalde marktgelden.
 • Het aanbieden van etenswaren moet overeenkomstig de door de overheid gestelde eisen geschieden.
 • Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markt de kramen te ontruimen, wanneer wij dit constateren zullen wij je uit ons deelnemersbestand schrappen.
 • Uiterlijk een uur na afloop van de markt dient de kraam leeg te zijn.

NA AFLOOP VAN DE MARKT:

 • Alle vuilnis/afval moet na afloop door jou zelf te worden opgeruimd. Wanneer geconstateerd wordt dat je afval hebt laten liggen, brengen wij € 50,= in rekening ter dekking van de opruimkosten.
 • Tweemaal vuilnis achterlaten betekent uitsluiting van deelname aan komende markten.
 • Hou rekening met je collega’s wanneer je de auto haalt.

Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.