Markttarieven en -voorwaarden

Tarieven:

Al onze kramen meten 4 x 1 meter en zijn voorzien van een afdak. Wanneer je een hoekkraam of extra ruimte naast de kraam wenst dan kunt je dit op het inschrijfformulier aangeven. Kapverlengers en uitbouwen worden niet toegestaan.

BETALEN OP FACTUUR OF CONTANT?

Je kunt op het inschrijfformulier aangeven of je contant of per factuur wilt betalen. LET OP: dit geldt vervolgens voor alle markten die je boekt!

De facturen worden van tevoren verstuurd en die dien je op tijd (dus ruim voor aanvang van de markt) te voldoen.

Het verschuldigde marktgeld moet vooraf op factuur of contant bij het melden worden voldaan of ter plekke worden verrekend met de gestorte borg

 

Wil je contant afrekenen? Dan werkt dat met een borgsysteem.

Voor aanvang van de markt moet er dan een borg van € 50,= staan. Deze borg wordt op de dag van de markt bij het melden verrekend met jouw betaling en je ontvangt een kwitantie voor je administratie. Kom je meerdere keren dan kun je de borg laten staan tot de laatste markt van het seizoen en deze dan verrekenen. 

LET OP: IS JE REKENING NIET VOLDAAN OF IS ER GEEN BORG BETAALD? DAN LOOP JE DE KANS DAT JOUW RESERVERING NIET WORDT MEEGENOMEN OF DAT JE NIET DE PLAATS VAN JE VOORKEUR KRIJGT. 

TARIEVEN M.I.V. 2024

Ook dit jaar stijgen de prijzen voor alle inkoop met als hardloper de kraamhuur en ik kan niet anders dan hierin meegaan.

Ik hanteer nog steeds twee tarieven (tenzij anders wordt aangegeven in de marktomschrijving). Er wordt onderscheid gemaakt tussen commerciële en niet-commerciële kooplieden.

Vooropgesteld, iedereen die op de markt staat wil wat verdienen en het onderverdelen in het commerciële en niet-commerciële tarief roept nogal eens wat vragen op bij standhouders die gebruikmaken van de KOR (Kleine Ondernemers Regeling). Ook dit zijn ondernemers (de naam zegt het ook al) en zij vallen dus in het commerciële tarief. Ik weet dat het soms een grijs gebied is maar deze ondernemers mogen hun kosten opvoeren bij hun aangifte Inkomstenbelasting. En ook al zijn ze niet BTW plichtig, dan nog voeren zij hun kosten inclusief de BTW op. Teruggerekend betalen niet-commerciële en commerciële standhouders dan zo ongeveer hetzelfde aan standgeld. 

Onder niet-commercieel wordt verstaan: instellingen, verenigingen, hobbyisten, particuliere aanbieders van curiosa enz. ZONDER de mogelijkheid om kosten op te voeren en/of BTW te verrekenen!

Kramen kosten € 25,00 per stuk inclusief BTW (dit is de kostprijs en daarvan kan niet worden afgeweken). De huur van de plaats waarop de kraam staat is voor commerciële kooplieden € 50,00 en voor de niet-commerciëlen € 25,00. De minimale afname is 4 meter.

KORTINGSREGELING VOOR GROOTVERBRUIKERS:

Om de grootverbruikers tegemoet te komen heb ik een kortingsregeling in het leven geroepen. Kooplieden die 12 of meer meters grondplaats (of 3 kramen of meer) per markt boeken krijgen een korting van 25% op de grondplaats, de kraamhuur kan niet omlaag. Let op! Deze kortingen worden alleen toegepast bij betaling op factuur en het is niet toegestaan om kramen zelfstandig onder te verhuren aan derden.

Om je een idee te geven van de opbouw van de kosten tref je hieronder een rekenvoorbeeld:


Stroom- en verlichting aansluiten:

Soms zijn er zijn (beperkte) stroomvoorzieningen aanwezig, als er bijvoorbeeld een stroomkast voorhanden is en je stroom wenst dan moet je bij inschrijving aangeven hoeveel aansluitingen je wilt en hoeveel vermogen je nodig hebt. Zijn deze voorzieningen er niet (wordt aangegeven in de omschrijving) dan kunnen wij dit ook niet voor je regelen. Je moet dan je eigen voorzieningen treffen.

Wanneer kosten worden doorberekend door, bijvoorbeeld, de gemeente moet ik dit ook doorberekenen. De kosten bedragen dan € 15,00 voor normale verbruikers (tot 1500 watt). Grootverbruikers (tot 3000 watt) betalen het dubbele tarief en enorme verbruikers (tot 5000 watt) het driedubbele.

Tijdens de Halloweenmarkt in Hippolytushoef worden de kramen door de kramenzetter verlicht. Hij rekent hiervoor een bedrag van € 5,50 per kraam door. De kramen zijn daarom op die markt vijf euro duurder. Het alternatief is om dit kooplieden zelf te laten regelen maar de ervaring leert dat dit niet goed gebeurt, daarom doen we het op deze manier.

 

Marktvoorwaarden:

AAN- EN AFMELDEN:

·    Aanmeldingen en annuleringen MOETEN altijd via e-mail: aanmeldingen bij voorkeur via ons eigen inschrijfformulier op de website. Sta je eenmaal in het systeem en zijn je gegevens allemaal nog hetzelfde, dan is een mailtje met een verzoek voldoende. Alle overige vormen van aan-en afmeldingen (messenger, Facebook Whatsapp etc.) worden niet geaccepteerd.

·    Aanmelden kan tot vijf werkdagen voor aanvang van de markt. Daarna is het alleen mogelijk om deel te nemen aan de markt door “mee te lopen”. Dat wil zeggen dat wij niet kunnen garanderen dat er plaats voor je is.

·    Enig recht op een plaats wordt pas verkregen na een schriftelijke bevestiging van onze kant.

ANNULEREN:

·    De (volledige) betalingsverplichting vervalt alleen wanneer je de markt op tijd en schriftelijk annuleert en dit ook middels een schriftelijke bevestiging van onze kant is bekrachtigd.

·    Annuleren is gratis tot vijftien dagen voor aanvang van de markt.

·    Annuleren in de periode veertien tot zes dagen voor de marktdag kost 50% van het standgeld met een minimum van € 25,00 (administratiekosten)

·    Annuleren tot vijf dagen voor de marktdag, je betaalt 100% van het standgeld.

 

BETALINGEN:

·    Na je boeking ontvang je binnen een week een bevestiging.

·    Wil je op factuur betalen dan moet je er voor zorgen dat deze uiterlijk vijf dagen voor de betreffende markt is betaald. Als je contant wilt betalen dan doe je dat 's morgens bij het melden en dan ontvang je ook een gelijk een kwitantie voor het betaalde standgeld. Geef aan of je je borg die dag wilt laten staan of verrekenen!

·    Factuur of borg niet (op tijd) voldaan? Dan behouden wij ons het recht voor om geen rekening te houden met je voorkeuren en wensen. In het allerergste geval (bijvoorbeeld als blijkt dat er 's morgens om wat voor reden dan ook kramen niet kunnen worden opgebouwd) kan het zijn dat we je ter plekke van de lijst schrappen en kun je meelopen om eventueel leeg gebleven plaatsen na de meldtermijn op te vullen.

·    De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade. Je neemt deel aan de markten op eigen risico. Daarnaast kan de organisatie niet aansprakelijk worden gesteld voor omzetderving door slechte weersomstandigheden of afgelastingen van hogerhand.

VOOR AANVANG VAN DE MARKT:

·    Ambulante handelaren (commerciële handelaren) moeten beschikken over een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

·    Alle deelnemers moeten een geldige (markt) WA-verzekering hebben lopen.

·    Deze documenten moet je bij je hebben zodat zij overlegbaar zijn tijdens de markt.

·    Elke deelnemer is tijdens de markten uiterlijk een uur voor aanvang van de markt aanwezig.

·    Kramen die zonder tegenbericht van de huurder leeg blijven vervallen aan de organisatie. Alle eventueel komende markten worden geannuleerd en de deelnemer wordt uitgesloten van verdere deelname. De betaalde borg wordt verrekend met het verschuldigde standgeld. Dekt de borg het standgeld niet? Dan volgt een additionele factuur ter hoogte van het standgeld en vermeerderd met 25 euro administratiekosten waarbij de betaalde borg wordt verrekend.

·    Het is niet toegestaan om plaatsen en/of kramen door te verkopen, verhuren of verpachten aan andere deelnemers.

·    Het is doorgaans niet mogelijk de auto achter de kraam te parkeren. Na het lossen bij de kraam dient de auto een uur voor aanvang van de markt van het marktterrein weg te zijn.

TIJDENS HET INRICHTEN VAN DE KRAAM:

·    Houd de doorgaande route zoveel mogelijk vrij van auto’s of zorg dat je lostijd zo kort mogelijk is.

·    Het artikel waarmee je inschrijft is gelijk aan het artikel wat je op de markt aanbiedt.

·    Wanneer je een stroomvoorziening wenst moet je dit zelf regelen.

TIJDENS DE MARKT:

·    Aanwijzingen van de organisatie dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd. Weigering en/of wangedrag betekent uitsluiting van de markt zonder restitutie van reeds betaalde marktgelden.

·    Het aanbieden van etenswaren dient overeenkomstig de door de overheid gestelde eisen te geschieden.

·    Het is absoluut niet toegestaan om zonder toestemming voor afloop van de markt de kramen te ontruimen, wanneer wij dit constateren zullen wij je uit ons deelnemersbestand schrappen.

·    Uiterlijk een uur na afloop van de markt dient de kraam leeg te zijn.

NA AFLOOP VAN DE MARKT:

·    Alle vuilnis/afval dient na afloop door jou zelf te worden opgeruimd. Wanneer geconstateerd wordt dat je afval hebt laten liggen, brengen wij € 50,= in rekening ter dekking van de opruimkosten.

·    Tweemaal vuilnis achterlaten betekent uitsluiting van deelname aan komende markten.

·    Houd rekening met je collega’s wanneer je de auto haalt.

Daar waar niet in de voorwaarden is voorzien beslist de organisatie.