Privacy verklaring

Edith Hartog Evenementen & Markten, gevestigd aan Rikkert 4, 1619 AR, Andijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: http://www.edithhartog.nl, Rikkert 4, 1619 AR, Andijk, 0228-593755. Edith Hartog is de Functionaris Gegevensbescherming van Edith Hartog Evenementen & Markten. Zij is te bereiken via info@edithhartog.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Edith Hartog Evenementen & Markten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij de werving van deelnemers aan evenementen:

 • - Voor- en achternaam
 • - Geboortedatum (in geval er in leeftijdscategorieën moet worden ingedeeld)
 • - Adresgegevens (indien nodig)
 • - Telefoonnummer (indien nodig)
 • - E-mailadres
 • - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bij de werving van deelnemers aan de markten:

 • - Bedrijfsgegevens (tenaamstelling en KvK nummer)
 • - NAW gegevens
 • - Telefoonnummer
 • - Opgave van de te verkopen handel
 • - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • - Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • - Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Edith Hartog Evenementen & Markten verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • - gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@edithhartog.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Edith Hartog Evenementen & Markten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen
 • - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • - Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • - Edith Hartog Evenementen & Markten analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • - Edith Hartog Evenementen & Markten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Edith Hartog Evenementen & Markten neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Edith Hartog Evenementen & Markten) tussen zit.

Edith Hartog Evenementen & Markten gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Excel, Word, Outlook 365 en Mailchimp voor het benaderen, uitnodigen, bevestigen en op de hoogte houden van haar belangstellenden en belanghebbenden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Edith Hartog Evenementen & Markten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Database van marktkooplieden  > Bewaartermijn onbeperkt > de historie is een belangrijk gegeven bij het raadplegen en gebruiken van deze database. Deze database vormt een belangrijke factor bij het indelen van een markt en het bepalen of een koopman al of niet wordt toegelaten op een markt. In deze database staat alle relevante bedrijfsinformatie alsmede voorkeuren, speciale verzoeken en gebeurtenissen uit het verleden waarmee rekening gehouden moet worden.

Mailbestand van marktkooplieden > Bewaartermijn onbeperkt > dit bestand wordt gebruikt om actief kooplieden te benaderen met updates en nieuwsbrieven. Men kan zich hier zelf voor afmelden middels een link die in de nieuwsbrieven staat of dit via een mailtje te verzoeken. Gegevens in dit bestand: voornaam, achternaam en mailadres. Na drie jaar worden inactieve gegevens verwijderd.

Mailbestanden van deelnemers aan evenementen > Bewaartermijn onbeperkt > deze mailbestanden worden gebruikt om actief deelnemers te benaderen met uitnodigingen. Men kan zich hier zelf voor afmelden middels een link die in de nieuwsbrieven staat of dit via een mailtje te verzoeken. Gegevens in dit bestand: voornaam, achternaam, mailadres en specifieke deelnamedetails. Na drie jaar worden inactieve gegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Edith Hartog Evenementen & Markten verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Edith Hartog Evenementen & Markten gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@edithhartog.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Edith Hartog Evenementen & Markten zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Edith Hartog Evenementen & Markten wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Edith Hartog Evenementen & Markten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@edithhartog.nl